Woensdag 5 oktober 2022
08h30
Verwelkoming van de aanwezigen


09h15

Introduction
Saïd El Fadili, Hoofd van de onderafdeling Bodem - Leefmilieu Brussel

09h30
Europese visie
Bavo Peeters, Beleidsmedewerker Bodem - Europese Commissie

10h00
Vlaams Gewest
Ann Cuyckens, Afdelingshoofd van de Afdeling Bodem - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

10h30
Waals Gewest
Esther Goidts, Senior adviseur, afdeling Bodem en Afval, Directie Bodembescherming - SPW

11h00
Koffiepauze

11h30
Brussel-Hoofdstedelijk Gewest
Saïd El Fadili, Hoofd van de onderafdeling Bodem - Leefmilieu Brussel


12h00

Discussies - Panel geleid door Bernard Deltour, Advocaat - Industrious


12h30

Lunch


Nul bodemverharding

13h30
Bodem-ecosysteemdiensten in de Belgische stedenbouw: de eerste proefprojecten - Brussel, Antwerpen en Gent
Kristel Lauryssen, Deskundige - Antea Group (België)


13h50

Stadsrecycling en optimaal gebruik van gebouwen en kunstmatige grond
Sébastien Hendrickx, Onderzoeker - Lepur-Uliège


14h10

Organisatie van participatieve werkplaatsen in de openbare ruimte van Brussel, om de bodem te ontharden en te regenereren/vergroenen
Laëtitia Cloostermans, Coördinator - Les Béton VZW


14h30

Ontwatering van stedelijke bodems: Waar, hoe? Inleiding tot de instrumenten die worden ontwikkeld in het kader van het project DésiVille
Cécile Le Guern, Senior Project Manager - BRGM (Frankrijk)


Welke praktijken voor duurzaam bodembeheer?

14h50
Herontwerp van teeltroutes door landbouwers op basis van een diagnose van het bodemleven: CONSOL-project
Pierre Mulliez, hoofd agronomie, landbouwkundig ingenieur, bodemkundige - Regionale Landbouwkamer Pays de Loire (Frankrijk)


15h10

Uit natuurlijke minerale additieven en industrieel afval vervaardigde bodems voor het herstel van aangetaste gebieden
Vesna Zupanc, onderzoeker - Universiteit van Ljubljana, faculteit Biotechnologie (Slovenië)15h30
NWE-REGENERATIS-workshop
De terugwinning van bodems en verontreinigde materialen van metallurgische sites: huidige uitdagingen en nieuwe
instrumenten ontwikkeld in het kader van het NWE-REGENERATIS-project

Beschrijving: De terugwinning van materialen is een van de belangrijkste assen in het kader van de klimaatovergang en de economische reconversie van vervuilde terreinen. Deze workshop wordt georganiseerd in het kader van het NWE-REGENERATIS-project, dat tot doel heeft op basis van gegevens die op demonstratieterreinen zijn verzameld, een oplossing te bieden voor de terugwinning van aggregaten (ferro, metalen, witte en zwarte slakken, andere stromen, ...) door middel van stadsontginningstechnieken.
Deze workshop zal een uitstekende gelegenheid zijn om stedelijke mijnbouw vanuit verschillende aspecten te bekijken en zal de belangrijkste belemmeringen en oplossingen aan het licht brengen om aanbevelingen op te stellen voor de uitvoering van projecten die gericht zijn op terugwinning van hulpbronnen.


15h30

Presentatie van het NWE-REGENERATIS-project
Claudia Neculau, teamleider O&O en innovatie - SPAQuE


15h45

Terugwinning van hulpbronnen uit afval uit de bouwsector: Belemmeringen en oplossingen in de Waalse context
David Lamy, algemeen directeur - Tradecowall


16h05

Evaluatie van het gebruik in de wegenbouw van historische zakslakafzettingen als alternatief voor LD- en EAF-slakken
Stéphane Neirynck, algemeen directeur - CTP


16h25

Nieuw economisch model voor ontwikkelingsprojecten op voormalige metallurgische locaties
Iqra Aziz, projectleider NWE-REGENERATIS - SPAQuE


16h35

Koffiepauze


16h50

Synthese van biogebaseerde katalysatoren uit raaigras geproduceerd op metallurgische sites voor de synthese van therapeutische moleculen: een mogelijke optie? Terugkoppeling van het NWE-REGENERATIS-project
• Adeline Janus, Onderzoeker - Afdeling Verontreinigde terreinen en bodems - Ixsane
• Alina Ghinet, teamleider duurzame Chemie & Christophe Waterlot, teamleider Milieu - Afdeling Gezondheid en Milieu - Junia


17h05
Het NWE-REGENERATIS-project: een vrij toegankelijk platform om de sanering van metallurgisch afval te stimuleren
Sébastien Moreaux, Projectleider - Atrasol

17h15
Debat: Identificatie van belemmeringen en oplossingen om aanbevelingen op te stellen voor de uitvoering van projecten die gericht zijn op terugwinning van hulpbronnen


17h30

Sluiting van de dag door de heer Alain Maron, minister van Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


17h45

Cocktail & netwerken


19h00

Einde van de 1e dag


____________________________________________________________________________________________________________________________________Donderdag 6 oktober 2022
08h30
Ontvangst van de deelnemers


Bodem en de circulaire economie

Behandelingen, karakterisering en circulariteit

09h00
PFASafe® - Next level analysis
Fabio Galeazzi, Account Manager - SGS

09h20

Monitoring van de ecologische functies van gesaneerde bodems: de bijdragen van biologische indicatoren
Jennifer Hellal, onderzoeker - BRGM (Frankrijk)


09h40

Thermoreact® - Een innovatief saneringsproduct voor in situ neutralisatie van halogenen, zwavel, fosfor en kwik bij thermische desorptie
Jan Haemers, algemeen directeur - Haemers Technologies


Recycling en circulariteit


10h00
Onderzoek naar de mogelijkheden voor terugwinning van uitgegraven bodem, steengroevegrond, sedimenten of minerale neven- en bijproducten
Marielle Fassier, Onderzoeksingenieur - CTMNC (Frankrijk)


10h20

Koffiepauze


10h50

Agro-teeltsystemen een duurzaam alternatief voor metalen in gemineraliseerde bodems? - Gevalstudie in Albanië
Aida Bani, hoogleraar - Landbouwuniversiteit van Tirana, faculteit Landbouw en Milieu (Albanië)


11h10

Materiaalterugwinning van afgegraven grond van de bouwplaats van de Grand Paris Express
Audrey Godia, hoofd project landontwikkeling - Société du Grand Paris (Frankrijk)


11h30

Circulaire vloer: of hoe je van vervuilde grond naar een CO2-arm afwerkingsproduct gaat dat in de bouwsector wordt gebruikt
• Wouter Vermin, Directeur Behandeling en Valorisatie - Groep De Cloedt - Bioterra
• Stéphane Verstraete, Directeur - Envirobouw, DC Leefmilieu11h50

Ronde tafel (Brownfield Academie)
Beleid, wetgeving en praktijken inzake de recycling van aangetast land: hoe kunnen de belemmeringen voor de circulariteit van dergelijke terreinen worden weggenomen?

Aanwezigen:

• Saïd El Fadili, Direkteur onder-afdeling Bodem - Leefmilieu Brussel
• Philippe Scauflaire, Sanering en herontwikkeling van vervuilde sites - SPAQuE
• Pascal Seret, Co-Bestuurder - DCI Monaco & Associated partner - Tubize Outlet Mall
• Kim Eric Möric, Advocaat, Managing partner - Parresia Avocats
• Olivier Waleffe, Gedelegeerde Bestuurder - Duferco
• Eddy Wille, Onderhandelaar Brownfieldconvenanten - Vlaamse overheid12h30

Lunch


Bodem en digitaal beheer

13h30
Beheer van stortplaatsgegevens bij OVAM: prospectie van herontwikkelingsopportuniteiten met de Cedalion-tool
• Cuinera Isenborghs, Projectmedewerker Dynamisch Stortbeheer - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

Eddy Wille, Hoofdadviseur - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM)

13h50

TREX: een instrument om 45 miljoen ton uitgegraven gesteente te traceren
Guillaume Gérard, projectleider Spoil - Société du Grand Paris (Frankrijk)


14h10

De vzw Walterre - voorstelling van het digitale beheer van de traceerbaarheid van de gronden in het Waalse Gewest
Isabelle Laurent, Algemeen Directeur - Walterre vzw


14h30

Digitalisering en automatisering van de traceerbaarheid en de milieueffectbeoordeling van grondverzet : feedback op twee werven
Thierry Dumas, Senior Business Development Partner - Altaroad (Frankrijk)


14h50

Methode voor het in kaart brengen van bodems die geschikt zijn voor landbouwkundig gebruik van baggerspecie
Julie Paciello, Projectmanager Circulaire Economie - Cerema (Frankrijk)

15h10
Koffiepauze


Bodem en biodiversiteit

15h30
EMPOCHA-project: Evaluatie van het effect van de toepassing van fungiciden op de microbiële populaties van de bodem in de aardappelteelt volgens verschillende teeltmethoden (biologisch, conventioneel, beredeneerd)
John Rivière, Onderzoeksmedewerker - HEPH-Condorcet/CARAH/Hainaut Analyses


15h50

Circulaire reconversie van braakland in Wallonië, het Waste2Bio-initiatief
Cécile Nouet, projectcoördinator - Universiteit van Luik

16h10

Integratie van het belang van Ecosysteemdiensten in de keuze van de bodemsanering - methodiek in Vlaanderen
Karen Van Geert, Project Manager & Dorien Gorteman, Project Manager - Arcadis België


Bodem en klimaat

16h30
Broeikasgasemissies (CO2 & N2O) van een zure bodem na toevoeging van kalkproducten, waargenomen op 2 experimentele schalen (in situ en ongestoorde cilinders)
Camille Rousset, Postdoc - INRAE (Frankrijk)


16h50

Biochar als methode voor CO2-vastlegging in de bodem en duurzame landbouwoplossing
Stéphane Ledentu, Directeur - Terra Fertilis (Frankrijk)


17h10

Ruimtelijke bepaling op meerdere schaalniveaus van N2O-emissies door bodems en hun reductiepotentieel in de regio Bourgogne Franche-Comté: belangen, grenzen en waarderingstrajecten voor beslissingsondersteuning in het kader van ecologische transitie op loco-schaal
Catherine Hénault, Directeur Onderzoek - INRAE - AGROECOLOGIE (Frankrijk)


17h30

Conclusies


17h45

Einde van de conferentie