Oproep tot bijdragen
Deadline voor aanmelding:
13 september 2024

SamenvattingBodemgezondheid: hoe ernstig is het, dokter?


We lopen er elke dag op, het maakt deel uit van ons dagelijks leven, maar al te vaak vergeten we er rekening mee te houden. Toch is de bodem essentieel. Het speelt een vitale rol als substraat voor gewassen, zorgt ervoor dat regenwater kan infiltreren en filteren en slaat koolstof uit de atmosfeer op. De bodem herbergt meer dan 25% van de biodiversiteit op aarde en vormt de basis van de voedselketens die de mensheid en de biodiversiteit aan de oppervlakte voeden. De bodem is ook het grootste reservoir van koolstof in wisselwerking met de atmosfeer. Deze eigenschap, gecombineerd met zijn functie als spons om water te absorberen en het risico op overstromingen en droogte te verminderen, maakt van de bodem een essentiële bondgenoot bij de adaptatie aan de gevolgen van de klimaatverandering. De kwaliteit of juist de achteruitgang ervan kan een impact hebben op onze gezondheid, ons milieu en onze economie.

In de Europese Unie is 60-70% van de bodem aangetast, wat 50 miljard euro per jaar kost. De toekomst van Europa zelf wordt bedreigd. Daarom heeft de Europese Commissie een ambitieuze strategie ontwikkeld voor duurzame bodembescherming en -beheer tegen 2030. Deze strategie moet holistisch en geïntegreerd zijn en alle bedreigingen voor de bodem aanpakken: erosie, verdichting, verzilting, verzuring, bodemafdekking, verontreiniging, verlies van organische stof, voedingsstoffen en biodiversiteit, woestijnvorming, enz. Volgens de Europese Bodem 2030-strategie moet 100% van de bodems gezond zijn in 2050. Zij is van mening dat het onmogelijk is om andere Europese strategieën tot een goed einde te brengen, met name die met betrekking tot voedsel en biodiversiteit, of zelfs om koolstofneutraliteit te bereiken tegen 2050 zonder een echt beleid van duurzaam en geïntegreerd bodembeheer. Een Europese richtlijn inzake bodemmonitoring en -veerkracht wordt momenteel besproken door de 27 lidstaten, onder Belgisch voorzitterschap, met als doel de aanbevelingen van de Bodem 2030-strategie om te zetten in een reeks bindende acties voor alle 27 lidstaten.

Sinds 2/5/2024 heeft het Brussels Hoofdstedelijk Gewest officieel zijn eigen strategie, die we Good Soil noemen. Na uitgebreid overleg met alle belanghebbenden heeft de Brusselse regering beslist om haar bodems te beschermen en de bodems die al aangetast zijn te herstellen tegen 2050. De regering wil in het bijzonder het ruimtebeslag van de bodem beperken en lanceert een technische en financiële haalbaarheidsstudie. In hun aanpak introduceren de Commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest het begrip gezonde bodem en de ecosysteemdiensten die bodems leveren. Het begrip “gezonde bodem” wordt als volgt gedefinieerd: een bodem waarvan de chemische, biologische en fysische kenmerken het mogelijk maken om permanent een maximaal aantal ecosysteemdiensten te leveren (voedselproductie, koolstofopslag, regulering van de waterkringloop, ondersteuning van de biodiversiteit, enz.)

Het Waals en Vlaams Gewest zijn al zeer actief op het gebied van duurzaam bodembeheer en er zijn al heel wat projecten opgestart die ook in de lijn liggen van de strategieën van de Commissie en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Intersoil 2024, dat op 5 en 6 december in Brussel wordt gehouden, biedt een unieke gelegenheid om de spelers in het hart van deze ontwikkelingen te ontmoeten.

Dat is de uitdaging die deze 5e editie van Intersoil, georganiseerd in samenwerking met Leefmilieu Brussel, u biedt.

We horen graag van u!


Thema's


▬ 6 hoofdthema's ▬


 Hoe kunnen we het begrip bodemgezondheid objectiveren?
Trefwoorden: Kwaliteitsindices / Ecosysteemdiensten / Landgebruik / De juiste bodem voor het juiste gebruik / Ruimtelijke ordening en verstedelijking / Betrokkenheid van burgers / anderen,...

② Hoe kunnen principes van de circulaire economie worden toegepast op de bodem?
Trefwoorden: Terugwinning / Secundaire grondstof / Grondstoffenbeheer / Einde Afvalstatus / Bodemhergebruik / Afgegraven bodem / Samengestelde bodem / Bio-organisch afval / Granulaten uit bouwafval / Terugwinning van nutriënten uit afvalwater / overige,...

③ Hoe bereik je nul netto ruimtebeslag?
Trefwoorden: Urban sprawl / De stad op de stad bouwen / Brownfield / Stedelijke en architecturale ontwikkelingen / Doorlatendheid van de bodem / Doordacht en zuinig beheer van ruimten / Ecosysteemdiensten / Herbestemming van braakland / Stedelijke recycling / Stedelijke bodems / “Betonstop”, andere,...

④ Bodem en biodiversiteit
Trefwoorden: Bio-indicatoren / Beplante ruimten / Renaturatie / Groene infrastructuur / Groene corridors in steden / Soorten en milieus aangetroffen op vervallen industrieterreinen / Fytobeheer / Agro-ecologie / Stedelijke en landschapsontwikkeling / Kennis van soorten / andere,...

⑤ Welke praktijken voor duurzaam bodembeheer?
Trefwoorden: Renaturatie / Ontharding / Erosiebestrijding / Landschapsfragmentatie / Groene steden / Bruin netwerk / Behandeling van verontreinigde bodems / Duurzame agronomische behandelingen / Duurzame landbouwtechnieken / Biologische landbouw / Agro-ecologie / Vrijwillige richtlijnen / andere,...

 Hoe kunnen verontreinigde bodems duurzaam beheerd worden?
Trefwoorden: Duurzame behandeling / Koolstofvoetafdruk / Innovatieve technieken / In situ technieken / PFAS / overige,...

Kandidatuur

Al ingeschreven

Ik wens :
Gekozen themaOnderwerp en inhoud