Oproep tot bijdragen
Deadline voor aanmelding:
29 april 2022

Partners
Ondernemingen
Instellingen

Samenvatting




Europa pakt bodembeheer aan:
Tijd voor een ambitieuze, geïntegreerde en duurzame strategie!

 


We lopen er elke dag op, het maakt deel uit van ons dagelijks leven, maar we vergeten er nog te vaak rekening mee te houden. Toch is bodem essentieel. Het speelt een essentiële rol als substraat voor gewassen, maakt de infiltratie en filtering van regenwater mogelijk en slaat atmosferische koolstof op. De bodem herbergt meer dan 25% van alle biodiversiteit op de planeet en vormt de basis van de voedselketens die de mensheid voeden en de biodiversiteit aan de oppervlakte. De bodem is ook het grootste reservoir van koolstof dat in wisselwerking staat met de atmosfeer. Deze eigenschap, in combinatie met zijn functie als spons om water te absorberen en het risico van overstromingen en droogte te verminderen, maakt van de bodem een onmisbare bondgenoot bij de aanpassing aan de gevolgen van de klimaatverandering. De kwaliteit of, integendeel, de achteruitgang ervan kan gevolgen hebben voor onze gezondheid, ons milieu en onze economie.

 

De Europese Commissie heeft dit begrepen en heeft op 17 november 2021 haar strategie "Bodem 2030" bekendgemaakt, omdat 60 tot 70% van de Europese bodems is aangetast en dit haar 50 miljard euro per jaar kost. Zonder duurzame bodembescherming en duurzaam bodembeheer tegen 2030 wordt de toekomst van Europa zelf bedreigd. Deze strategie is holistisch en geïntegreerd bedoeld en richt zich op alle bedreigingen voor de bodem: erosie, compactie, verzilting, verzuring, verharding, verlies van organische stof, voedingsstoffen en biodiversiteit, woestijnvorming, enz. De strategie van de Commissie is erop gericht tegen 2050 een 100% gezonde bodem te hebben. Zij is van mening dat andere Europese strategieën, met name die op het gebied van voedsel en biodiversiteit, geen kans van slagen hebben en dat zelfs koolstofneutraliteit in 2050 niet kan worden bereikt zonder een echt beleid voor duurzaam bodembeheer. In haar benadering introduceert de Commissie het begrip "gezonde bodem" en de ecosysteemdiensten die de bodem levert. Voor de bodem is een belangrijke rol weggelegd bij het aangaan van de grote milieu-uitdagingen:

 

Bodem en klimaat

De bodem slaat meer koolstof op dan de atmosfeer en alle vegetatie samen. De toepassing van duurzame veenlandbeheerspraktijken zal de CO2-uitstoot in de atmosfeer aanzienlijk verminderen en de bodem tegen 2035 koolstofneutraal maken. Ook initiatieven voor de vastlegging van koolstof in de bodem, zoals het 4 voor 1000-project, zullen worden onderzocht om het koolstofgehalte in de bodem te verhogen.

 

Bodem en de circulaire economie

Het hergebruik van organisch afval, slib, enz. zal het verlies van voedingsstoffen uit de bodem verminderen en de gezondheid ervan verbeteren. Het recycleren van reeds verharde bodems zal het verlies van landbouw-, bos- en natuurlijke bodems verminderen. Het veilig hergebruik van uitgegraven grond en de invoering van een "uitgegraven grond"-paspoort zullen worden bestudeerd.        

 

Bodem en biodiversiteit

De rol van micro-organismen in de bodem is van cruciaal belang voor het leven van planten en dieren, maar er is weinig over bekend, aangezien slechts 1% van de soorten is bestudeerd, terwijl 25% van de soorten in de bodem leeft. De Commissie wil de kennis over de biodiversiteit van de bodem en de impact van niet-duurzame praktijken op deze micro-organismen verbeteren, teneinde deze in kaart te brengen, te evalueren, te beschermen en te herstellen.

 

Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest heeft dit sinds 5 december 2019 begrepen met de lancering van de Good Soil-strategie. Deze strategie is gericht op een geïntegreerd beheer van de Brusselse bodem door alle schade, zoals compactie, verharding, erosie, verontreiniging, enz. te bestrijden en tegelijk de ontwikkeling van levende bodems te bevorderen. Dit is een belangrijke ontwikkeling.

Het Waals en het Vlaams Gewest zijn reeds zeer actief op het gebied van duurzaam bodembeheer en er zijn daar talrijke projecten opgestart die eveneens in de lijn liggen van de strategie van de Commissie.

 

Op 5 en 6 oktober zal Intersoil 2022 in Brussel een unieke gelegenheid zijn om de actoren in het hart van deze ontwikkelingen te ontmoeten.

 

Dit is de uitdaging die deze 4e editie van Intersoil, georganiseerd in samenwerking met Leefmilieu Brussel en SPAQuE, u uitnodigt aan te gaan.

 

Wij zijn benieuwd naar uw feedback!

Thema's


▬ 6 grote themas ▬


 Bodem en klimaat
Trefwoorden: Klimaatverandering / Bodem-klimaat interacties / C02 vastlegging / Broeikasgas mitigatie door bodems / Bodem klimaatneutraliteit in 2035 / 4 voor 1000 initiatief, andere,...

② Bodem en de circulaire economie
Trefwoorden: Terugwinning / Secundaire grondstof / Grondstoffenbeheer / Verwijdering uit de afvalstatus / Hergebruik van grond / Afgegraven grond / Gereconstitueerde grond / Bio-organisch afval, andere,...

③ Nul bodemverharding
Trefwoorden: Stadsuitbreiding / Bouwen aan de stad / Brownfield / Stedelijke en architectonische planning / Bodemdoorlatendheid / Redelijk en zuinig beheer van de ruimte / Ecosysteemdiensten / Herstel van braakliggende terreinen / Stadsrecycling / Stadsbodems / "Stop beton", andere,...

④ Bodem en biodiversiteit
Trefwoorden: Bio-indicatoren / Groene ruimten / Renaturatie / Groene infrastructuur / Groene corridors in steden / Soorten en milieus aangetroffen op braakliggende terreinen / Fyto-beheer / Agro-ecologie / Stads- en landschapsontwikkeling / Kennis van soorten, andere,...

⑤ Welke praktijken voor duurzaam bodembeheer?
Trefwoorden: Renaturatie / Ontharding / Erosiebestrijding / Versnippering van het landschap / Groene steden / Behandeling van verontreinigde bodems / Duurzame agronomische behandelingen / Duurzame landbouwtechnieken / Biologische landbouw / Agro-ecologie / Vrijwillige richtlijnen, andere,...

Bodem en digitaal beheer
Trefwoorden: Karakterisering / Digitale kartering / Geostatistiek / Remote sensing / Digitale terreinmodellen / Metrologie / Digitale innovaties / Gegevensbeheer / Sensornetwerken / GIS, andere,...

Kandidatuur

Al ingeschreven

Ik wens :




Gekozen thema













Onderwerp en inhoud