Bodem als oplossing voor de grote milieu-uitdagingen van onze tijd
 
Auditorium, Leefmilieu Brussel

 

 

Maandag 2 maart 2020

 


08h30   Onthaalvan de deelnemers

09h00
Welkomstwoord

Saïd El Fadili, Hoofd onderafdeling - Leefmilieu Brussel
Claudia Olazabal, Hoofd "Land Use & Management Unit" van het Directoraat-generaal Milieu - Europese Commissie

 

Sessie 1

Bodem als oplossing voor landbouw en voedsel

09h30
Effecten van rioolspecie in diverse hoeveelheid op fysicochemische bodemeigenschappen, groei en opbrengst van de aardboon (Vigna subterranea) in een verarmde ultisol, Agbani, Enugu,
zuidoostelijk Nigeria

Oliver Echezona Ngwu, Researcher-Lecturer Consultant – Enugu State University of Science and Technology (België)

09h50
Herstel van met verdelgingsmiddelen vervuilde bodems in Canada, China, Colombia, Zweden en de Verenigde Staten met behulp van IscR: 22 jaar successen en verrassingen

Alan Seech, Senior Manager - PeroxyChem (USA) & Michael Mueller, Business Development Manager, EMEA - PeroxyChem (Oostenrijk)

10h10
Evaluatie van fysieke en biologische functies van bodems via pragmatische aanpaks

Frédéric Vanwindekens, Postdoctoraal onderzoeker - Centre Wallon de Recherches Agronomiques (België)

10h30   Koffiepauze

11h00
Levende bodems: van dynamische meting CO2-captatie in de lucht van landbouwgrond naar een financiële opwaardering van deze positieve externaliteit

Nathalie Libbrecht, Programmadirectrice Levende bodems - Earthworm Foundation

11h20
SANISOL-tool: Combinatie van de evaluatie van sanitaire risico's en de milieukwaliteit van tuingroenten uit potentieel verontreinigde bodems als basis voor pragmatische aanbevelingen voor moestuinders

Maud Le Bel, Coördinatrice risico-onderzoeken – SPAQuE (België)

11h40
Bodems en ecologische transitie. Hefbomen voor verenigd ingrijpen in landbouwbeleid, waardeketen en exploitatie

Pascal Boivin, Hoogleraar HES-SO Genève & Voorzitter, European Confederation of Soil Science Societies – ECSSS (Zwitserland)

12h00
Verbanden tussen bodems en landbouw in de stad

Saïd El Fadili, Hoofd onderafdeling Bodems – Leefmilieu Brussel (België)

12h20       
Vragen, overzicht en conclusies


13h00   Lunch


Sessie 2

Bodem als oplossing voor gezondheid

14h00
Chemisch of natuurlijk? Gebruik van LCA in een sociale KBA ter vergelijking van saneringsalternatieven voor een chemisch-reinigingsbedrijf

Lies Huysegoms, Doctoraal onderzoeker – KU Leuven (België)

14h20
ECOSOL, opwaardering van verlaten industrieterreinen door productie van bioactieve moleculen

Cécile Nouet, Projectcoördinatrice – Université de Liège (België)

14h40
Fytomanagement van met zware metalen vervuilde bodems door ondersteunde fytostabilisatie te combineren met de kweek van aromatische planten voor de winning van essentiële oliën (PhytEO-project)

Robin Raveau, Promovendus – Unité de Chimie Environnementale et Interactions sur le Vivant, UCEIV-Université du Littoral Côte d’Opale, ULCO (Frankrijk)

15h00       
Vragen, overzicht en conclusies
 

15h30   Koffiepauze

 

Sessie 3

Bodem als oplossing voor biodiversiteit

16h00
Agro-ecologie onder de elektriciteitsleidingen in het Regionaal natuurpark Pyrénées ariégeoises – Methodes voor bodembeheer onder zware elektriciteitsleidingen en de impact op biodiversiteit ?

Claire-Emmanuelle Mercier, Voorzitster – ATESyn (Frankrijk)

16h20
Overzicht van de meest voorkomende soorten en milieus op bouwterreinen, steengroeven en (verlaten) industrieterreinen

Denis Colart, Landbouwkundig ingenieur waters en bossen – Zelfstandig milieuadviseur (België)

16h40
In situ benadering van ondersteund fytomanagement van verontreinigde bodems: instrument voor de bevordering van duurzame en betaalbare bodemsanering

Panagiotis Gkorezis, Project Manager – TerraCorrect (België)

17h00
Realtime meting van grondwaterstromen in ontpolderd gebied aan de Scheldemondin

Goedele Verreydt, Oprichtster - iFLUX (België)

17h20       
Vragen, overzicht en conclusies
 

17h45   Einde van de 1e dag


Dinsdag 3 maart 2020


08h30   Onthaalvan de deelnemers

Sessie 4

Bodem als duurzame grondstof

09h00
Experimenteel onderzoek op schaal naar ex-situ biologische sanering van met koolwaterstoffen vervuilde bodems

Valer Micle, Hoogleraar & Ioana Monica Sur, Docent – Technische Universiteit van Cluj-Napoca (Roemenië)

09h20
« UBELL » en nut van het toezicht op lange termijn van grondwaterbehandeling in situ ?

Samuel Wildemeersch, Hydrogeoloog - Spaque (België)

09h40
Gelaagde thermische desorptie voor de sanering van met kwik en verdelgers bevuilde bodems, op proefschaal

Niels Ploug, Sales & Product Manager - Krüger A/S (Denemarken)

10h00
Thermische desorptie van PFAS door conductieve verwarming

Eriksen Søren, Project Engineer - Krüger A/S (Denemarken) 

10h20   Koffiepauze

10h50
Ovam Tongeren: Déchloration réductrice améliorée du PCE et du TCE dans une zone source par re-circulation: test pilote et résultats

Pieterjan Waeyaert, Projectleider Environmental Solutions – Envisan, Jan De Nul Group (Belgique)

11h10
Afgegraven grond als secundaire grondstof

Valérie Cappuyns, Professor – KU Leuven (België)

11h30
Kringloop economie op verlaten terreinen van staalondernemingen: het Europese project REGENERATIS

Claudia Neculau, Hoofd dienst O&O en Innovatie - Spaque (België)

11h50
Naar het einde van het ruimtebeslag op bodems in Wallonië ?

Christine Ruelle, Onderzoeksingenieur, Lepur-ULiège (België)

12h10
Bodems en grondachtige afvalstromen als basis voor secundaire grondstoffen in hoogwaardige bouwmaterialen

Wouter Vermin, Manager Treatment & Valorisation - Bioterra, Group De Cloedt (België)

12h30
Phyto-extractie van Zn en Cd via Arabidopsis halleri (Tuinkers) in co-cultuur met Salix viminalis (Wilg) in stedelijke gebieden: PHYTOEXCO project

Arnaud Grignet, Doctorant – Institut National de l’Environnement Industriel et des Risques, INERIS (France) & Université du Littoral Côte d'Opale, ULCO (France)

12h50
Vragen, overzicht en conclusies


13h00   Lunch


Sessie 5

Bodem als oplossing voor energie en klimaat

14h00
Zonneënergie, grootverbruiker van bodemoppervlakte

Jérôme Flament, Commercieel Directeur – Perpetum Energy (België)

14h20
NatAdGES: een project voor de vermindering van N2O broeikasgassen door de bodems

Catherine Hénault, Directrice de Recherche – Institut National des Recherches Agronomiques, INRA (Frankrijk)

14h40
Landfill mining en fytomanagement van de oude stortplaats van Bordes (Pyrénées Atlantiques, Frankrijk)

Lilian Marchand, Onderzoeksingenieur – LyRE, Suez Environnement (Frankrijk)

15h00
Het potentieel van grondstoffen in stortplaatsen om de bodem te beschermen en klimaatontregeling tegen te gaan: het project RAWFILL en zijn ELIF-inventaris

Renaud De Rijdt, Zaakvoerder – Atrasol (België)

15h20   Koffiepauze

15h50       
Vragen, overzicht en conclusies

16h30   Einde van het colloquium