Call for papers
Deadline :
 
October 31, 2019

Partner
Ondernemingen
Instellingen

Wetenschappelijk comité

Samenvatting

Bodembeheer is vandaag een grote maatschappelijke uitdaging.

Het is nuttig om te onthouden dat de bodem een belangrijke omgeving is die te vaak alleen in aanmerking is genomen vanwege het agronomische ondersteuningsaspect. Bodem is de basis van alle grondbezit. Het kan een vector zijn van transport en vervuilingsoverdracht. Het is een beschermende omgeving voor vele bronnen van watervoorziening (landbouw, stad, industrie). De lijst met verschillende bodemfunctionaliteiten is lang en onvoldoende belicht. Het is om deze reden dat bodem het voorwerp moet zijn van alle aandacht. Kortom, het is één van onze beste bondgenoten.

Terwijl vervuiling van de bodem nu de aandacht krijgt van lidstaten of regio's die specifieke wetgeving op dit gebied hebben, is vervuiling veroorzaakt door diffuse bronnen van hun kant nog steeds vaak slecht geïdentificeerd (atmosferische neerslag, gebruik van pesticiden en meststoffen door de landbouw, valorisatie van waterzuiveringsslib, industriële activiteiten ...). Verontreiniging is niet de enige bedreiging voor de bodem, want er is ook erosie, verdichting, waterdichtheid, verlies van organisch materiaal, biodiversiteit, enz. Een geïntegreerde en multidisciplinaire aanpak is nodig voor duurzaam bodembeheer.

Het is tijd om vandaag een globale Europese visie omtrent bodemfunctionaliteit te hebben, omdat het beleid kan verschillen van de ene lidstaat tot de andere, of zelfs, in sommige staten, van de ene administratieve regio tot de andere. Zonder het subsidiariteitsbeginsel te ondermijnen, zou Europa de hoofddoelstellingen waartoe de lidstaten zich op het gebied van bodembeheer moeten richten, des te sterker moeten dicteren.

De specifieke vorm van elk beleid is vaak het resultaat van verschillende factoren, zoals grote ecologische rampen, druk om brownfields te hergebruiken, bescherming en beheer van hulpbronnen (grondwater, uitgeputte zandafzettingen, recycling van bouwafval als secundaire grondstof, enz.), de bescherming van de gezondheid van mensen.

De moeilijkheden die moeten worden overwonnen bij het ontwikkelen van deze basissen zijn talrijk; ze omvatten o.a.:

Regelgeving: definitie van het kader van instructies en gemeenschappelijke verplichtingen die moeten worden gerespecteerd

 Juridisch: bepaling van verantwoordelijkheden in geval van schade aan de "bodem" als hulpbron

 Technisch: definitie en evaluatie van de kwaliteit van een bodem en de te beschermen functies en eigenschappen, karakterisering van een bodem, bepaling van
  de toe te passen behandelingstechnieken, ontwikkeling van recyclingtechnieken ter bestrijding van uitputting van primaire grondstoffen

Gezondheid: beoordeling van interacties tussen het milieu en de menselijke gezondheid om populaties beter te beschermen

Economisch: evaluatie van de kosten van de karakteriseringsacties die nodig zijn voor de diagnose, evaluatie van de kosten van de acties van remediëring,
 
economische revalorisatie van een aangetast land, wederopbouw van de stad in de stad

• Communicatie: breng het idee naar de autoriteiten en het grote publiek dat bodem één van de oplossingen is voor de grote uitdagingen van onze tijd en dat de  

  laatste een waardevolle bondgenoot is die moet worden gekoesterd in plaats van genegeerd, of erger, misbruikt of verontreinigd

2020 tot 2030 wordt het decennium waarin belangrijke milieubesluiten voor de komende 50 jaar zullen worden gemaakt. Bodembeheer is geen uitzondering op deze regel.Het is daarom dringend dat alle betrokken actoren zich mobiliseren om hun kennis te delen voor het welzijn van iedereen.Meer dan ooit is interdisciplinariteit nodig om de logica van benaderingen te vernieuwen en te profiteren van de kennis van experts met verschillende achtergronden die niet altijd de mogelijkheid hebben om elkaar te ontmoeten.

Deze 3de editie van Intersoil georganiseerd in samenwerking met Leefmilieu Brussel, nodigt u uit deze uitdaging te realiseren door uw input/samenwerking:

Uw ervaringen interesseren ons!

Thema's

▬   5 grote themas


Deze themas werden weerhouden in functie van 5 belangrijke ecosystemische functionaliteiten van bodem

Bodem als oplossing voor gezondheid

② Bodem als oplossing voor landbouw en voedsel 

③ Bodem als oplossing voor biodiversiteit

④ Bodem als duurzame grondstof

⑤ Bodem als oplossing voor energie en klimaat


Ieder thema wordt verdeeld in 3 sub-themas:

Gekozen sub-themas:
a)
Regelgeving, methodologie en governance
b) Technische oplossingen (codes van goede praktijk, interactief en samenhangend)
c) Communicatie, economische en sociale oplossingen


Kandidatuur

Al ingeschreven

Ik wens :
Gekozen thema


Onderwerp en inhoud